Ogłoszenie o naborze Trześcianka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: POMOCNIKA BIBLIOTECZNEGO W FILII BIBLIOTECZNEJ W TRZEŚCIANCE


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnika bibliotecznego w Filii Bibliotecznej w Trześciance na ½ etatu

Stanowisko pracy:
POMOCNIK BIBLIOTECZNY w Filii Bibliotecznej w Trześciance na ½ etatu

1. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego ale posiadające znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) wykształcenie średnie.
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane: co najmniej 6 - miesięczny staż pracy i doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece;
2) umiejętność sprawnej obsługi komputera oraz znajomość podstawowych aplikacji biurowych i bibliotecznych;
3) dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej,
4) umiejętność współpracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
5) wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność i skuteczna komunikacja;
6) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Udostępnianie czytelnikom książek i prasy w ustalonych dniach i godzinach pracy Filii,
2) Prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów czytelnikom,
3) Prowadzenie służby informacyjnej w oparciu o posiadany księgozbiór,
4) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych w celu pełnego zaspokojenia potrzeb czytelniczych obsługiwanego środowiska,
5) Popularyzacja książki poprzez formy wizualne, formy żywego słowa,
6) Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez organizację różnych form pracy kulturalno-oświatowej,
7) Sporządzanie okresowych sprawozdań cyfrowych i opisowych z działalności i rozwoju czytelnictwa na terenie Filii,
8) Dokonywanie zakupu nowości wydawniczych i pomoc przy ich opracowaniu,
9) Dokonywanie konserwacji księgozbioru,
10) Prowadzenie melioracji katalogu,
11) Ścisłe przestrzeganie prawidłowego układu książek na półkach, zgodnie z ustalonym systemem działów,
12) Wprowadzanie i kodowanie księgozbioru w programie MAK+
13) Zgłaszanie propozycji odnośnie prenumeraty czasopism do GBP
14) Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz (pomoc w pisaniu projektów),
15) Przestrzeganie dyscypliny pracy,
16) Przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,
17) Przestrzeganie zasad BHP i P-POŻ,
18) Organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
19) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,
20) Dbanie o powierzony księgozbiór oraz majątek biblioteki i ponoszenie za niego odpowiedzialności,
21) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w seminariach,
22) Dbanie o czystość i estetyczny wygląd biblioteki i otoczenia,
23) Przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania
24) wykonywanie innych prace zleconych przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Filia Biblioteczna w Trześciance.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie z czytelnikami i użytkownikami biblioteki.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Narew w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje;
6) oświadczenie kandydata, że: nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) kserokopie świadectw pracy dokumentujące posiadany staż pracy, ewentualnie w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

List motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).”

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, ul. Mickiewicza 18, 17-210 Narew do dnia 20 stycznia 2017 roku, do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocnik biblioteczny w Filii Bibliotecznej w Trześciance”
Dokumenty, które będą niekompletne lub wpłyną do biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. (decyduje data i godzina wpływu).
Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi (http:// bip.gbp.ug.narew.wrotapodlasia.pl/) oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej i części praktycznej, które odbędą się 20 stycznia o godz. 16.00

9. Z wybranym kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę na ½ etatu na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na podanej wyżej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz na tablicy informacyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.

Dyrektor                            
Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka            

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Andrzejuk-Sawicka

Wprowadzający: Anna Andrzejuk-Sawicka

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Anna Andrzejuk-Sawicka

Data publikacji: 2017-01-10

Rejestr zmian